Toteutusaika: 2011 – 31.12.2014
Toteutusalue: Etelä-, Kaakkois-, Lounais-, Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaan seutukunnat
Rahoittaja: EMR / Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen kohderyhmänä olivat pirkanmaalaiset aloittavat ja toimintaansa kehittävät yritykset. Hankkeen tavoitteena oli edistää uusien yritysten syntymistä ja aloittavien sekä toimivien kehittymistä yleisen yritysneuvonnan ja toimijoiden yhteistyön avulla. Hanke tarjosi maksutonta yritysneuvontaa, järjesti tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä edisti Pirkanmaan reuna-alueiden yrityspalvelutoimijoiden yhteistyötä.

Hankekoordinaattorina toimi Senni Jalonen.